Zgłoszenie szkody online, email, telefon, listownie (jak zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego)

 • Strona główna
 • Wiedza
 • Anos
 • Zgłoszenie szkody online, email, telefon, listownie (jak zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego)
rodzaje odszkodowań Zgłoszenie szkody

Potrzebujesz pomoc w zgłoszeniu szkody i odszkodowaniu? Napisz do nas!

bok@anos-odszkodowania.pl

Lub czytaj ten poradnik:

Wstęp

Zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego:

Zgłoszenie szkody to procedura, którą osoby lub firmy ubezpieczone muszą podjąć w przypadku zaistnienia zdarzenia, które powoduje szkodę objętą umową ubezpieczenia. Warto zrozumieć, czym różni się zgłoszenie szkody od zgłoszenia roszczenia, aby w razie potrzeby skutecznie skorzystać z polisy ubezpieczeniowej.

Definicja zgłoszenia szkody i roszczenia

Szkoda to wyrządzona strata materialna lub niematerialna, której efektem może być uszczerbek na zdrowiu, mieniu lub środowisku. Natomiast roszczenie to formalny wniosek ubezpieczonego do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku ze zgłoszoną szkodą.

Co to jest szkoda?

Szkoda może przybierać różne formy, takie jak:

 • Uszkodzenie mienia (np. samochodu, domu, sprzętu)
 • Utrata mienia (np. kradzież, pożar)
 • Uszczerbek na zdrowiu (np. wypadek komunikacyjny)
 • Szkody gospodarcze (np. straty finansowe)
 • Szkody środowiskowe (np. zanieczyszczenie)

Co to jest roszczenie?

Roszczenie to formalne żądanie wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione straty wynikające ze zgłoszonej szkody. W przypadku ubezpieczenia, roszczenie składane jest do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania odpowiedniej rekompensaty.

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa różne rodzaje rekompensat, które mogą być przyznawane w związku ze zgłoszoną szkodą:

 • Odszkodowanie: Jest to suma pieniędzy, którą ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczonemu w celu naprawienia poniesionej straty. Odszkodowanie ma na celu przywrócenie ubezpieczonego do stanu sprzed zaistnienia szkody.
 • Zadośćuczynienie: Stanowi formę rekompensaty za doznaną krzywdę, cierpienie lub uszczerbek na zdrowiu. Zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny i może być przyznane dodatkowo do odszkodowania.

Jak zgłosić szkodę?

Procedura zgłaszania szkody może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale ogólnie można postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym jak najszybciej po zaistnieniu szkody.
 2. Podaj swoje dane osobowe, numer polisy oraz opisz szczegółowo okoliczności szkody.
 3. Przedstaw wszystkie dostępne dokumenty potwierdzające szkodę (np. protokół zdarzenia, zdjęcia, faktury).
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami agenta ubezpieczeniowego w celu dalszego postępowania.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody?

Do zgłoszenia szkody zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

Rodzaj szkodyWymagane dokumenty
Szkoda komunikacyjna (np. auto)Protokół kolizyjny, notatka z policji, zdjęcia pojazdu, dokumenty techniczne pojazdu
Szkoda mieszkania/domuProtokół szkody, zdjęcia uszkodzeń, ewentualnie faktury za naprawy
Nieszczęśliwy wypadekRaport zdarzenia, świadectwa medyczne, zaświadczenie o zwolnieniu lekarskim, dane świadków
Szkoda z OC sprawcyProtokół szkody, dane sprawcy, dane pojazdu sprawcy, notatka z policji

Dlaczego towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania?

Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się działać w sposób oparty na rzetelnych analizach szkód, ale czasami może się zdarzyć, że dążą do minimalizacji wypłat odszkodowań. Może to wynikać z różnych powodów, w tym:

 • Oszczędności na wypłatach, aby zwiększyć zyski firmy.
 • Naciski ze strony akcjonariuszy na zwiększenie zysków.
 • Niepełna dokumentacja lub brak jasnych dowodów na rozmiar szkody.
 • Interpretacja umów ubezpieczeniowych na korzyść firmy.

Proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej

Proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej obejmuje kilka etapów:

 1. Zgłoszenie szkody i zebranie dokumentacji.
 2. Analiza i ocena zgłoszonej szkody przez ubezpieczyciela.
 3. Określenie odpowiedzialności i wysokości wypłaty.
 4. Wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia.
 5. Ewentualne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym?

Zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym można dokonać telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy. Warto posiadać swoje dane osobowe, numer polisy oraz opis zdarzenia, aby proces zgłaszania przebiegał sprawnie i skutecznie.

Jak zgłosić szkodę auta?

W przypadku szkody komunikacyjnej, takiej jak uszkodzenie pojazdu, warto postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia i zadzwoń po pomoc w razie potrzeby.
 2. Zgłoś szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, podając wszystkie niezbędne informacje.
 3. Spisz dane innych osób uczestniczących w zdarzeniu oraz ewentualnych świadków.
 4. Zrób zdjęcia uszkodzeń pojazdów i miejsca zdarzenia.
 5. Spisz protokół kolizyjny wraz z drugą stroną.

Jak zgłosić zalanie mieszkania?

W przypadku zalania mieszkania lub domu ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania mające na celu ograniczenie strat oraz skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Krok po kroku można postępować następująco:

 1. Zabezpiecz miejsce zalania, wyłącz źródło wody.
 2. Zdjęcia uszkodzeń i zalanych pomieszczeń.
 3. Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela wraz z dokumentacją.
 4. Jeśli konieczne, zorganizuj eksperta do oszacowania szkody.
 5. Przedstaw dokumenty potwierdzające koszty naprawy lub odbudowy.

Jak zgłosić nieszczęśliwy wypadek?

W przypadku nieszczęśliwego wypadku i doznania obrażeń warto:

 1. Zadzwoń po pomoc medyczną.
 2. Spisz dane osób, które mogą potwierdzić okoliczności zdarzenia.
 3. Zgłoś szkodę i doznane obrażenia do ubezpieczyciela.
 4. Przedstaw dokumenty medyczne potwierdzające rozmiar obrażeń.
 5. Poinformuj ubezpieczyciela o wszelkich skutkach wypadku na Twoje życie zawodowe lub codzienne.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Jeśli ucierpiałeś w wyniku zdarzenia, którego sprawcą jest inny kierowca, warto postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Zadzwoń na policję i sporządź raport zdarzenia.
 2. Spisz dane kierowcy sprawcy i jego pojazdu, a także dane ewentualnych świadków.
 3. Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela sprawcy.
 4. Przedstaw wszelkie dokumenty potwierdzające koszty naprawy oraz swoje obrażenia.
 5. Jeśli konieczne, skorzystaj z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych.

Zakończenie i podsumowanie

Zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego jest kluczowym krokiem w uzyskaniu rekompensaty za poniesione straty. W przypadku wystąpienia szkody warto jak najszybciej podjąć działania, zgłosić roszczenie i dostarczyć niezbędną dokumentację, aby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie i efektywnie. Pamiętaj, że każda sytuacja szkodowa może wymagać różnych dokumentów i procedur, dlatego warto być dobrze zorientowanym w swojej polisie ubezpieczeniowej oraz wiedzieć, jakie działania podjąć w przypadku różnych rodzajów szkód.

Previous Post
Newer Post