W naszej ofercie ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie pielęgnacyjne – co to? (przykłady, wysokość świadczenia, kto wypłaca)

świadczenie pielęgnacyjne

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego, które może być przyznane osobom, które zrezygnują z pracy zarobkowej lub nie podejmują zatrudnienia w celu opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne to comiesięcznie wypłacany zasiłek opiekuńczy. Przysługuje każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć ze względu na fakt sprawowania pieczy nad osobą niepełnosprawną. Kwota świadczenia jest waloryzowana – każdego roku wzrasta za sprawą podwyżek najniższych wynagrodzeń o pracę. W 2020 roku wynosiła 1830 zł, w 2021 – 1971 zł, a od 2022 roku budżet państwa wypłaci 2119 zł.

Proces samodzielnego ubiegania się o świadczenie nie jest najłatwiejszy – czas oczekiwania na rozpatrzenie dokumentacji może wynieść nawet pół roku. Dodatkowo MOPS-y, GOPS-y i inne ośrodki posiadające prawo do przyznania zasiłku, odrzucają ponad 95% wniosków. Przyczyną są zwykle błędy w formularzu lub niezrozumiale opisany stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

Dlatego tak ważny jest dobry start – poprawnie złożone dokumenty to szybsze nabycie prawa do świadczenia i mniejsze ryzyko odrzucenia wniosku. Środki z zasiłku przysługują od chwili poprawnie złożonej dokumentacji, nie warto więc tracić czasu i pieniędzy na poprawki oraz proces odwoławczy.

Skutecznym sposobem na uniknięcie odrzucenia wniosku i skrócenie czasu oczekiwania na środki jest nawiązanie współpracy z Anos. Z naszym wsparciem nie zostaniesz bez ubezpieczenia w trakcie okresu zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych, a to, że działamy w Twoim interesie, potwierdza fakt pobierania prowizji z budżetu MOPS-u, a nie z Twojej kieszeni.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Od 1 stycznia 2023 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2458 zł.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z przepisami ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • Matce lub ojcu,
 • Faktycznemu opiekunowi dziecka,
 • Osobom będącym spokrewnionymi zastępczymi (np. dziadkom, rodzeństwu),
 • Innym osobom, które mają obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (wstępnym, zstępnym, rodzeństwu), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby te mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, jeśli zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie musi potwierdzać konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a także konieczność współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osoba może również otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanego przez organ rentowy (np. ZUS, KRUS).

Rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom przysługują świadczenia pielęgnacyjne w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. Wymagane jest odpowiednie oświadczenie potwierdzające zaprzestanie tych czynności.

Ważne jest, że posiadanie gospodarstwa rolnego nie wyklucza prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Decydujące jest, czy osoba jest całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym z powodu sprawowania opieki, czyli nie może wykonywać pracy fizycznej ani zarządzać gospodarstwem (prowadzenie gospodarstwa rolnego może ograniczać się do zarządzania).

W jakich sytuacjach nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • Osoba sprawująca opiekę:
  • Ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. dotyczącą ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów. W przypadku jednoczesnego prawa do tych świadczeń, przysługuje tylko jedno z nich, wybrane przez osobę uprawnioną.
  • Ma ustalone prawo do renty, emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku jednoczesnego prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku stałego, renty socjalnej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jednak zgodnie z obecnym orzecznictwem sądów administracyjnych, osoba pobierająca świadczenie emerytalno-rentowe ma prawo wyboru świadczenia. Jeśli chce otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, musi zawiesić pobieranie emerytury/renty.
 • Osoba wymagająca opieki:
  • Pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy to sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne jest inna niż współmałżonek).
  • Została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej spokrewnionej, lub placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku konieczności kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w tym specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta z niej i całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni na tygodzień.
 • Osoba wymagająca opieki:
  • Istnieje ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. dotyczącą ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów.
  • Inna osoba ma uprawnienia do otrzymywania świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  • Inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

Czy warto się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne?

Decyzja o ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne zależy od indywidualnych okoliczności i potrzeb danej osoby. Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobom, które z powodu swojego stanu zdrowia wymagają długotrwałej opieki i pomocy innej osoby. Otrzymywanie tego świadczenia może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej opiekuna i zapewnienia lepszej opieki osobie wymagającej.

Przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. Dostępne środki wsparcia: Oprócz świadczenia pielęgnacyjnego istnieją inne programy i świadczenia, które mogą zapewnić wsparcie dla opiekunów, takie jak specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia socjalne czy dodatki do zasiłku rodzinnego. Warto zasięgnąć informacji na temat dostępnych programów i zasobów wsparcia.
 2. Potrzeby osoby wymagającej opieki: Jeżeli osoba wymaga stałej opieki i wsparcia w codziennych czynnościach, a opiekun jest w stanie spełnić te potrzeby, ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne może być uzasadnione.
 3. Sytuacja finansowa: Świadczenie pielęgnacyjne może stanowić dodatkowe wsparcie finansowe dla opiekuna, który może napotykać trudności w utrzymaniu się z powodu poświęcania czasu na opiekę. Warto ocenić, czy to świadczenie pomoże w zaspokojeniu potrzeb finansowych związanych z opieką.
 4. Procedury aplikacyjne: Należy zapoznać się z wymaganiami i procedurami ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Sprawdzenie, czy spełniane są wszystkie warunki i jakie dokumenty są potrzebne, pomoże w podjęciu decyzji.
 5. Porada specjalisty: Jeżeli wciąż nie jesteś pewien, czy ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, warto skonsultować się z naszą kancelarią, która może udzielić fachowej porady i pomóc ocenić sytuację.

Ostateczna decyzja dotycząca ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne powinna być oparta na indywidualnych potrzebach, możliwościach i sytuacji danej osoby. Warto dokładnie zrozumieć zasady i konsekwencje ubiegania się o to świadczenie, aby podjąć najlepszą decyzję dla siebie i osoby wymagającej opieki.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

Previous Post
Newer Post