W naszej ofercie ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE dla osób niepełnosprawnych

Zasiłek pielęgnacyjny (stawka, ile wynosi, co to jest)

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny (stawka, ile wynosi, co to jest)

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa odrębne świadczenia, które mają różne źródła finansowania. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), natomiast zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez gminę.

Komu przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na podstawie art. 16 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z opieką i pomocą innej osoby, która ze względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji wymaga wsparcia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia, dzieciom niepełnosprawnym, osobom niepełnosprawnym legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które ukończyły 75 lat.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Komu przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny?

Natomiast dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, lub osobom, które ukończyły 75 lat.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2023 roku wynosi 294,39 zł miesięcznie. Dodatek ten może być podwyższany w zależności od wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Komu nie przysługuje zasiłek i dodatek pielęgnacyjny?

Warto zauważyć, że niektóre osoby nie mają prawa do otrzymywania zarówno zasiłku pielęgnacyjnego, jak i dodatku pielęgnacyjnego. Przykłady to osoby objęte opieką instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie bezpłatnie oraz osoby, które otrzymują zagraniczne świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją, chyba że przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoby, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny za okres, w którym również otrzymały zasiłek pielęgnacyjny, mają wypłatę swojej emerytury lub renty pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wcześniej otrzymanego zasiłku pielęgnacyjnego. Ta kwota jest przekazywana na rachunek bankowy właściwego organu.

Jak się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny?

Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, musisz złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia.

Wniosek taki należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania. Można go również złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy, jeśli to one są odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można znaleźć na stronie mpips.gov.pl.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępniają również podmioty odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych. Możesz je uzyskać w swoim urzędzie gminy lub miasta, lub w ośrodku pomocy społecznej, jeśli to one są odpowiedzialne za świadczenia rodzinne w twojej gminie.

Do wniosku należy dołączyć:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z datą jej powstania,

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne: Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat.

Czy warto się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny?

Decyzja o ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny zależy od indywidualnych okoliczności i potrzeb danej osoby. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem finansowym, które jest przyznawane osobom, które z powodu swojego stanu zdrowia wymagają długotrwałej opieki i pomocy innej osoby. Otrzymywanie tego zasiłku może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej opiekuna i zapewnienia lepszej opieki osobie wymagającej.

Przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  1. Potrzeby opiekowanej osoby: Jeżeli osoba wymaga stałej opieki i pomocy w codziennych czynnościach, a opiekun jest w stanie spełnić te potrzeby, ubieganie się o zasiłek pielęgnacyjny może być uzasadnione.
  2. Sytuacja finansowa: Zasiłek pielęgnacyjny może stanowić dodatkowe wsparcie finansowe dla opiekuna, który może napotykać trudności w utrzymaniu się z powodu poświęcania czasu na opiekę. Warto ocenić, czy świadczenie to pomoże w zaspokojeniu potrzeb finansowych związanych z opieką.
  3. Dostępne środki wsparcia: Oprócz zasiłku pielęgnacyjnego istnieją inne programy i świadczenia, które mogą zapewnić wsparcie dla opiekunów, takie jak specjalny zasiłek opiekuńczy czy świadczenia socjalne. Warto zasięgnąć informacji na temat dostępnych programów i sprawdzić, czy mogą być stosowne w danej sytuacji.
  4. Procedury aplikacyjne: Należy zapoznać się z wymaganiami i procedurami ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny. Sprawdzenie, czy spełniane są wszystkie warunki i jakie dokumenty są potrzebne, pomoże w podjęciu decyzji.
  5. Porada specjalisty: Jeżeli wciąż nie jesteś pewien, czy ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, warto skonsultować się z pracownikiem socjalnym, lub kancelarią ANOS, która może udzielić fachowej porady i pomóc ocenić sytuację.

Ostateczna decyzja dotycząca ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny powinna być oparta na indywidualnych potrzebach, możliwościach i sytuacji danej osoby. Warto dokładnie zrozumieć zasady i konsekwencje ubiegania się o to świadczenie, aby podjąć najlepszą decyzję dla siebie i osoby wymagającej opieki.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

Previous Post
Newer Post